Vathorst CollegeFacts
  • 1000 leerlingen
  • Onderwijsaanbod: vmbo-t, havo en vwo

 

Het Vathorst College is een school voor eigentijds onderwijs aan vmbo-t, havo en vwo. Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat
om wat jij al kan en wat jij nog verder kunt ontplooien. Het Vathorst College is gehuisvest in het prachtige moderne gebouw ICOON (Informatie, Cultuur, Ontmoeting en ONderwijs). Het onderwijs op het Vathorst College steunt op vier pijlers:

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn op het Vathorst College geen doel op zich, maar maken evenredig deel uit van het onderwijs. Binnen de kunstvakken leer je heel andere vaardigheden dan bij vakken als wiskunde, geschiedenis, Engels en scheikunde. Vaardigheden waarmee je jezelf op een andere manier leert uitdrukken, vaardigheden die je kunnen helpen in het werken op het leerhuis, en vaardigheden waar je ‘later’ veel profijt van kunt hebben, ook als je geen kunstenaar van beroep wordt. Daarom kiezen we ervoor om je de eerste drie jaar helemaal onder te dompelen in de kunstvakken. In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. In jaar 2 volg je nog drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee. Bovendien volg je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzinnige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een kunstvak bezig. In de bovenbouw mag je een of twee kunstvakken naar keuze blijven volgen en examen in maken.
Iedere leerling bezoekt in de vierde klas in het kader van het van CKV diverse culturele activiteiten, maar daarnaast bezoeken we ook regelmatig met andere leerjaren muziek-, dans- en theatervoorstellingen en musea. Ook nodigen we kunstenaars uit voor optredens in het ICOON theater of in de klas.

 

Het onderwijs op het Vathorst College is digitaal georganiseerd. Je maakt gebruik van
een eigen laptop. Opdrachten, lesstof, uitleg, voorbeelden en hulpmiddelen zijn op
Moodle, de elektronische leeromgeving van de school, terug te vinden.
2.2 Kunst en cultuur
In leerjaar 1 krijg je les in beeldende vorming, muziek, theater en dans. Bovendien volg

je in leerjaar 1 en 2 na de herfstvakantie de Matinee. Daarbij kies je uit allerlei kunstzin-
nige, culturele en sportieve activiteiten. In leerjaar 1 ben je dus bijna elke dag met een

kunstvak bezig. In jaar 2 volg je drie kunstvakken en in jaar 3 volg je er twee.
Daarnaast krijg je het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). Daarvoor bezoek je
een aantal culturele activiteiten buiten de school. De entree wordt voor een groot deel
bekostigd met de Cultuurkaart. Voor de reiskosten vragen we een bijdrage van je ouders.
2.3 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Het Vathorst College wil een school zijn waar jij en alle andere leerlingen en mede-
werkers bij naam worden gekend. We nemen je dus zeer serieus. We helpen je om je

schooltijd goed te gebruiken en je zo zelfstandig mogelijk te laten werken. Je kan vaak
zelf je tijd over de vakken verdelen. Je werkt op je eigen manier naar de vastgestelde
kerndoelen en exameneisen toe. Daarbij vinden we het geen probleem als je fouten

maakt, omdat je daar veel van opsteekt. Natuurlijk houden jouw docenten jouw leer-
prestaties goed in het oog. Ze spreken je aan en leren je plannen. Ze rapporteren na elk

themablok via Magister, het digitale leerlingvolgsysteem. Als het mis dreigt te gaan en je
grote achterstanden oploopt of onder je niveau scoort, proberen ze dat samen met jou te
herstellen. Eventueel nemen ze contact op met je ouders. Hun ondersteunende rol is van
groot belang. Thuis en school moeten je samen begeleiden en stimuleren. Natuurlijk is
je eigen verantwoordelijkheid het belangrijkste.

2.4 Samenhang door thema’s
De onderbouw werkt met een thematische aanpak waarbij je vaak eigen keuzes kan

maken. De cultuurhistorische thema’s zorgen voor een bijna vanzelfsprekende samen-
hang. In de achttien thema’s (zes per leerjaar) zijn de vakken aardrijkskunde, geschie-
denis, economie, science en de kunstvakken zoveel mogelijk samengebonden. Het vak

Nederlands (lezen, informatie verzamelen en ordenen, schrijven, samenvatten, verkla-
ren, luisteren en presenteren) is zeer regelmatig bij de thematische aanpak betrokken.

Sommige onderwerpen lenen zich niet voor een vakkenintegratie en worden afzonderlijk
behandeld.
2.5 Digitaal leren
Je maakt op het Vathorst College veelvuldig gebruik van ICT-middelen. Je werkt op een
eigen laptop. Jouw docenten hebben digitaal lesmateriaal ontwikkeld. In ICOON kan je
wireless werken. Jouw opdrachten krijg je via Moodle, onze elektronische leeromgeving.
In de onderbouw worden weinig boeken gebruikt. In de bovenbouw worden vanwege de
exameneisen vaker boeken gebruikt.
Een belangrijke voorwaarde voor een goed werkende computeromgeving is dat
gebruikers hun rol kennen en leren wat je wel en niet moet doen op internet. Jij als
leerling hebt misschien die kennis nog niet. Vandaar dat wij in het eerste en in het
tweede leerjaar mediawijsheid op het rooster hebben staan.